EDI/B2B-revisionsgranskning

Översikt

Idag står många av IBS kunder inför faktumet att de måste omvärdera sina befintliga EDI/e-commerce-alternativ. Företagsledningen tvingas ställa svåra frågor:

 • Har du förlorat förstaklassig kundservice?
 • Har du förlorat green screen support?
 • Har du fått ett brev som förklarar att din befintliga version har utsatts för en "sunset policy"?

Tvingas du att köpa en "uppgradering" för tiotusentals kronor för att kunna ha tillgång till:

 • Internetprotokollanslutning?
 • Tillgång till en utvidgad teknisk stödinfrastruktur?
 • Elektronisk tillgång till och avisering om programvaruuppdateringar och underhållskorrigeringsfiler?

Är du bekymrad angående stigande VAN-avgifter?

Har du frågor om XML-protokoll?

Många företag som sysslar med EDI idag tvingas att överväga dessa frågor. Hos IBS känner vi att när du inleder ett “partnerskap” med en e-Business-partner, bör denna partner vara med dig i det långa loppet.

Med IBS omfattande erfarenhet vad gäller implementering av EDI och B2B-verktyg och vår kunskap om olika EDI-programvarupaket, kan vi hjälpa dig att fastställa bästa EDI-riktning för dina specifika företagsbehov.

Detta är de olika typerna av symtom som vi har identifierat – och åtgärdat – under våra diagnostiska granskningar av EDI/B2B. Lösningarna har sträckt sig från mindre processrelaterade förändringar och omskolning till fullständig implementering eller systemuppgraderingar.

Dina verksamhetskrav och dina resurser har förändrats en hel del sedan din ursprungliga implementering. IBS revisionsgranskning av EDI/B2B är utformad för att arbeta tillsammans med dig för att ta reda på det bästa sättet att applicera tillgängliga eCommerce-verktyg, EDI, B2B och kommunikation – för att hantera din EDI/B2B-miljö framgångsrikt – idag.

En typisk revisionsgranskning av EDI/B2B kommer att omfatta ett eller flera av dessa verksamhetsområden – och rikta in sig på de processer som kräver – eller tillhandahåller – systemdata och genererade resultat. Följande avsnitt definierar dessa specifika processer.

EDI/B2B-revisionsgranskning

Analysera och dokumentera befintlig EDI-miljö
 • Fastställa existerande standarder och processer som är involverade i företagets aktuella procedurer
 • Använda befintlig personal för att fastställa egenskaperna för alla handelspartners, inklusive inkommande kontra utgående transaktioner, frekvens och flyktighet för schemalagda händelser
 • Fastställa förmågor som för närvarande inte uppfylls av befintlig EDI-miljö
EDI-transaktionsbehandling och integration
 • Fastställa krav för konvertering av befintliga transaktioner, procedurer och handelspartners
 • Undersöka prioritetstransaktionerna och deras påverkan på affärscykeln
 • Schemalägga behandlingen av händelser för att förse applikationssystemet med exakta och lämpliga data
EDI-implementeringsprocess
 • Avsätta tid för möte med teknisk och funktionsrelaterad EDI-stödpersonal
 • Dokumentera befintlig EDI-miljö och inneboende krav
 • Utveckla EDI-strategi för att uppfylla kraven
 • Beskriva EDI-strategi i projektdefinitionsmemorandum
 • Presentera resultaten
Riktlinjer och antaganden
 • Ovanstående baseras på tidigare erfarenheter av EDI/B2B-granskningar, Uppskattningarna kan ändras efter inledande kravgranskningsmöte
 • Alla intervjuer kommer att hanteras på en specifik plats
 • Granskningsproceduren kommer att inledas och avslutas med ett möte på plats med kundhanteringskommittén, för att komma fram till:
  • Inledande handledning och identifiering av intervjukandidater
  • Definition av befintliga problem och prioriteringar
  • Presentation av resultat och rekommendationer

Total investering

Segment Intervjudagar
Genomföra granskning, intevjua personal, undersöka befintlig EDI/B2B-miljö 5
Sammanställning av rapport 2
Presentera resultaten 1
Totalt: 8

Denna investering är baserad på en högnivågranskning av systemet och har som avsikt att tillhandahålla en strategisk granskning som identifierar ”Vad” som behöver uppnås men inte nödvändigtvis ”Hur” det ska utföras.