Kallelse till årsstämma i IBS AB

IBS AB håller årsstämma onsdagen den 22 juni 2011 kl. 09:00 i bolagets lokaler på Hemvärnsgatan 8 i Solna. Registrering och inpassering sker från och med kl. 08:30.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i stämman ska

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 16 juni 2011,
 • dels anmäla sig hos bolaget för deltagande på bolagsstämman senast torsdagen den 16 juni 2011.

Anmälan ska göras skriftligen till IBS AB, attn. Årsstämma, Box 1350, 171 26 Solna eller per telefon 08-627 23 03, fax 08-29 16 60, per e-post: arsstamma@ibs.net eller via IBS webbplats www.ibs.net. Vid anmälan ska namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer uppges. Anmälan ska även avse det antal biträden (högst två) som aktieägaren eventuellt avser medföra vid stämman. Om deltagande ska ske med stöd av fullmakt bör sådan ges in i samband med anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.ibs.net och skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Den som företräder juridisk person ska visa upp kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före torsdagen den 16 juni 2011, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt av koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 11. Beslut om antalet styrelseledamöter
 12. Beslut om arvode till styrelseledamöter
 13. Val av styrelseledamöter och av styrelsens ordförande
 14. Beslut om arvode till revisor
 15. Beslut om bolagsordningsändring
 16. Stämmans avslutande

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2010 och att resultatet balanseras i ny räkning.

Beslut om bolagsordningsändring (punkt 15)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagsordningen ändras enligt i huvudsak följande.

 • Nuvarande lydelse § 9: Bolaget skall ha en eller två revisorer, med eller utan revisorssuppleanter, eller ett registrerat revisionsbolag. Styrelsen får utse revisor för särskild granskning enligt 13 kap 8 § aktiebolagslagen (ABL), 14 kap 10 § ABL, 15 kap 10 § ABL, 20 kap 14 ABL och 23 kap 12 § ABL. Den revisor som styrelsen utser skall vara auktoriserad eller godkänd eller ett registrerat revisionsbolag.

  Föreslagen lydelse § 9: Bolaget skall ha en eller två revisorer, med eller utan revisorssuppleanter, eller ett registrerat revisionsbolag. Uppdraget som revisor gäller för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter det då revisorn utsågs. Styrelsen får utse revisor för särskild granskning enligt 13 kap 8 § aktiebolagslagen (ABL), 14 kap 10 § ABL, 15 kap 10 § ABL, 20 kap 14 § ABL och 23 kap 12 § ABL. Den revisor som styrelsen utser skall vara auktoriserad eller godkänd eller ett registrerat revisionsbolag.
 • Nuvarande lydelse § 10: Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Svenska Dagbladet. Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall ske tidigast sex och senast två veckor före stämman. Andra meddelanden till aktieägarna skall ske genom brev med posten.

  Föreslagen lydelse § 10: Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.
 • Nuvarande lydelse § 11: Aktieägare, som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast klockan 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

  Förslagen lydelse § 11: Aktieägare, som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

Rubriken i § 10 i bolagsordningen föreslås ändras enligt följande.

 • Nuvarande lydelse av rubriken i § 10: Kallelse till bolagsstämma och andra meddelanden.

Föreslagen lydelse av rubriken i § 10: Kallelse till bolagsstämma.

HANDLINGAR

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer senast från och med den 8 juni 2011 hållas tillgängliga på bolagets huvudkontor, Hemvärnsgatan 8 i Solna, samt sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer i samband härmed även finnas tillgängliga på bolagets webbplats www.ibs.net.

 

Stockholm i maj 2011
IBS AB (publ)
Styrelsen

 

För mer information, vänligen kontakta:

Jeanette Cronstedt Lind
VP of Corporate Marketing IBS AB
Tel: +46-70-860 25 73
jeanette.lind@ibs.net