Kommuniké från Årsstämma i IBS AB

Press Release
2010-05-06

Vid årsstämma i IBS AB den 6 maj 2010 fattades bl.a. beslut om vad som sammanfattas i det följande.

  • Bolagsstämman beviljade styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet samt fastställde de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna och beslutade i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition. 
  • Bolagsstämman omvalde till styrelseledamöter Dr. Pallab Chatterjee, som också omvaldes till styrelsens ordförande, Vinit Bodas, Gunnel Duveblad, Christian Paulsson och Bertrand Sciard. 
  • Bolagsstämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med 1 200 000 kronor till styrelsens ordförande, Dr. Pallab Chatterjee, 200 000 kronor till Vinit Bodas, 350 000 kronor vardera till Gunnel Duveblad, Christian Paulsson och Bertrand Sciard. För arbete i styrelsens ersättningskommitté skall utgå ytterligare 50 000 kronor till ordförande och ytterligare 25 000 kronor till var och en av de två övriga ledamöterna. För arbete i styrelsens revisionskommitté skall utgå ytterligare 100 000 kronor till ordförande och ytterligare 50 000 kronor till den andra ledamoten. För Dr. Pallab Chatterjee skall utgå ytterligare 150 000 kronor i restidskompensation då han är bosatt i USA. Bolagets revisor skall erhålla arvode enligt godkänd räkning.
  • Bolagsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med vad styrelsen hade föreslagit. Riktlinjerna föreskriver bl.a. följande.

Fast lön
Den fasta lönen skall vara individuell och baserad på varje individs ansvar och roll såväl som individens kompetens och erfarenhet i förhållande till relevant befattning.

Årlig bonus
Befattningshavare skall ha en årlig bonus som mäts och utbetalas årligen. Befattningshavare, med undantag för verkställande direktören, skall ha en bonusnivå i intervallet 40 procent till maximalt 70 procent av grundlönen, beroende på deras befattning. Verkställande direktören skall ha en bonus om 100 procent av grundlönen, som kan höjas till 150 procent av grundlönen om målen överskrids. Finansdirektören skall kunna ha en bonus som kan höjas till 88 procent av grundlönen om målen överskrids.

Villkor vid uppsägning och avgångsvederlag
Verkställande direktören och koncernchefens anställning kan på dennes eller bolagets initiativ avslutas närsomhelst med iakttagande av en uppsägningstid om 3 månader. Övriga ledande befattningshavare måste iaktta en uppsägningstid mellan 3 och 12 månader i förhållande till bolaget. Vid uppsägning från bolagets sida skall tillämpas en uppsägningstid om 6 – 12 månader. Särskilt avgångsvederlag bör i princip inte förekomma med undantag för verkställande direktören och koncernchefen som kan beviljas avgångsvederlag om tolv månadslöner. Vid uppsägning gäller praxis i den geografiska marknad där befattningshavaren är bosatt. Samma principer skall vara tillämpliga enligt dessa riktlinjer.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Oskar Ahlberg, Senior Vice President of Communication, IBS AB
+46-70-244 24 75
oskar.ahlberg@ibs.net
www.ibs.net

 

Kort om IBS
Mer än 30 års erfarenhet har gjort IBS till en ledande leverantör av distribution management solutions. IBS huvudsakliga fokus är på distribuerande branscher som; automotive, elektronik, papper & partihandel och läkemedel. Mer än 4 000 kunder i ett 40-tal länder drar nytta av IBS lösningar för snabb och mätbar avkastning på sina IT-investeringar.

IBS B-aktie är listad på NASDAQ OMX First North Exchange Stockholm. För mer information, besök gärna www.ibs.net