Årsstämma 2009


Vid årsstämma i IBS AB den 7 maj 2009 fattades bl.a. beslut om vad som sammanfattas i det följande.

Disposition av årets resultat

Årsstämman beslutade om disposition av årets resultat i enlighet med styrelsens förslag vilket bl.a. innebär att ingen utdelning skall lämnas för verksamhetsåret 2008.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet.

Val av styrelse

Årsstämman beslutade att styrelsen fortsatt skall bestå av sex ledamöter. Till styrelseledamöter omvaldes Dr. Pallab Chatterjee, som också omvaldes till styrelsens ordförande, Vinit Bodas, Gunnel Duveblad, George Ho, Christian Paulsson och Bertrand Sciard.

Ersättning till styrelsen

Årsstämman beslutade om styrelsearvode enligt följande.

Till styrelsen skall utgå arvode med 600 000 kronor till styrelsens ordförande, Dr. Pallab Chatterjee, 200 000 kronor vardera till Vinit Bodas och George Ho, 350 000 kronor vardera till Gunnel Duveblad, Christian Paulsson och Bertrand Sciard. För arbete i styrelsens ersättningskommitté skall utgå ytterligare 50 000 kronor till ordföranden och ytterligare 25 000 kronor till var och en av de två övriga ledamöterna. För arbete i styrelsens revisionskommitté skall utgå ytterligare 100 000 kronor till ordföranden och ytterligare 50 000 kronor till den andra ledamoten. För Dr. Pallab Chatterjee skall utgå ytterligare 150 000 kronor i restidskompensation då han är bosatt i USA.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag vilket innebär att bolagsstämma kan hållas, förutom där styrelsen har sitt säte, i Solna kommun och att beslut om valberedning och beslut om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen inte längre utgör enligt bolagsordningen obligatoriska ärenden vid årsstämma.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier av serie B enligt i huvudsak följande. Överlåtelse skall kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt på annat sätt än på en reglerad marknad. Överlåtelse får ske av samtliga egna aktier som bolaget innehar vid respektive tidpunkt för styrelsens beslut om överlåtelse. Överlåtelse får bara ske till ett pris per aktie som lägst motsvarar, eller nära ansluter till, aktiens marknadsvärde. Ersättning för överlåtna aktier kan erläggas kontant, genom apport eller genom kvittning.

Syftet med styrelsens förslag, liksom skälen för att medge överlåtelse med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att skapa handlingsutrymme för styrelsen att kunna förfoga över de egna aktier som efter beslut av extra bolagsstämma den 15 januari 2009 inte längre utgör säkringsåtgärd för syntetiskt köpoptionsprogram på ett för aktieägarna så värdeskapande sätt som möjligt genom att t.ex. finansiera företagsförvärv eller annars tillföra bolaget kapital. Bolaget innehar för närvarande 2 303 800 egna aktier.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier av serie B, emission av teckningsoptioner med rätt till teckning av aktier av serie B och/eller emission av konvertibler med rätt till konvertering till aktier av serie B enligt i huvudsak följande. Emission skall kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall sammanlagt högst 35 000 000 aktier av serie B kunna ges ut vid nyemission av aktier, vid utnyttjande av teckningsoptioner och/eller vid konvertering av konvertibler vilket motsvarar cirka 21,7 procent av antalet aktierna respektive 17,1 procent av rösterna räknat på antalet aktier efter fullt utnyttjande av bemyndigandet. Kontant- eller kvittningsemission som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får bara ske till en pris som minst motsvarar aktiens, teckningsoptionens respektive konvertibelns marknadsvärde med avdrag för den marknadsmässiga rabatt som styrelsen bedömer erfordras för att genomföra emissionen. Vid emission med iakttagande av aktieägarnas företrädesrätt beslutar styrelsen om prissättning. Bemyndigandet skall innefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 2-3 och 5 aktiebolagslagen.

Syftet med styrelsens förslag, liksom skälen för att medge emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att skapa handlingsutrymme för styrelsen att kunna finansiera företagsförvärv eller annars tillföra bolaget kapital.

För mer information kontakta:

Oskar Ahlberg,
Senior Vice President of Communications, IBS AB
Tel: +46 70 244 24 75
oskar.ahlberg@ibs.net

Informationen är sådan som IBS AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 maj kl. 17.15.

Kort om IBS

Mer än 30 års erfarenhet har gjort IBS till en ledande leverantör av distribution management solutions. IBS huvudsakliga fokus är på distribuerande branscher som; automotive, elektronik, papper & partihandel och läkemedel. Mer än 5 000 kunder i ett 40-tal länder drar nytta av IBS lösningar för snabb och mätbar avkastning på sina IT-investeringar.

IBS B-aktie är listad på OMX Nordic Exchange Stockholm. För mer information, besök gärna www.ibs.se