Kallelse till årsstämma i IBS AB

Press Release
2012-05-21

IBS AB håller årsstämma onsdagen den 20 juni 2012 kl. 10:00 i bolagets lokaler på Hemvärnsgatan 8 i Solna. Registrering och inpassering sker från och med kl. 09:30.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Den som önskar delta i stämman ska

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 14 juni 2012,
 • dels anmäla sig hos bolaget för deltagande på bolagsstämman senast torsdagen den 14 juni 2012.

Anmälan ska göras skriftligen till IBS AB, att. Årsstämma, Box 1350, 171 26 Solna eller per telefon 08-627 23 03, fax 08-29 16 60, per e-post: linda.akerlund@ibs.net eller via IBS webbplats www.ibs.net. Vid anmälan ska namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer uppges. Anmälan ska även avse det antal biträden (högst två) som aktieägaren eventuellt avser medföra vid stämman. Om deltagande ska ske med stöd av fullmakt bör sådan ges in i samband med anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.ibs.net senast från och med tre veckor närmast före bolagsstämman och dagen för stämman och skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Den som företräder juridisk person ska visa upp kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före torsdagen den 14 juni 2012, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt av koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 11. Beslut om antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter
 12. Beslut om arvode till styrelseledamöter och revisorer
 13. Val av styrelseledamöter och av styrelsens ordförande samt av revisorer och revisorssuppleanter
 14. Stämmans avslutande

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Aktieägaren Symphony Technology Group, tillsammans med närstående bolag, (tillsammans benämnda ”Huvudaktieägaren”), representerandes cirka 94 procent av aktierna och cirka 96 procent av rösterna i bolaget, har anmält till styrelsen att man avser föreslå Christian Paulsson som ordförande vid stämman.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2011 och att resultatet balanseras i ny räkning.

Beslut om antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter, beslut om arvode till styrelseledamöter och revisorer, val av styrelseledamöter och av styrelsens ordförande samt av revisorer och revisorssuppleanter (punkterna 11 - 13)

Huvudaktieägaren har anmält till styrelsen att man vid årsstämman avser att föreslå följande.

Punkt 11: Antalet styrelseledamöter ska vara sju, utan suppleanter. Till revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag, utan suppleanter.

Punkt 12: Till styrelsen ska utgå arvode med 0 kronor till styrelsens ordförande och med 375 000 kronor till övriga ledamöter.

Till revisor ska utgå arvode enligt godkänd räkning.

Punkt 13: Till styrelseledamöter ska väljas:  
Dr. Pallab Chatterjee (omval)     
Douglas Braun (nyval)      
Arvid Carlsen (omval)     
Jose Alberto Duarte (nyval)     
Christian Paulsson (omval)     
Bertrand Sciard (nyval)      
JT Treadwell (omval)

Till styrelseordförande ska omväljas Dr. Pallab Chatterjee.

Till revisor ska väljas det registrerade revisionsbolaget KPMG AB intill slutet av den årsstämma som hålls 2016.

AKTIEÄGARES FRÅGERÄTT
Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

HANDLINGAR
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer senast från och med den 30 maj 2012 och under tiden fram till och med dagen för stämman att hållas tillgängliga på bolagets huvudkontor, Hemvärnsgatan 8 i Solna, samt genast och utan kostnad sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer i samband härmed även finnas tillgängliga på bolagets webbplats www.ibs.net.


Stockholm i maj 2012
IBS AB (publ)
Styrelsen